ಶಾಪಮುಕ್ತ ಬೂದುಗುಂಬಳ

ಬೂದುಗುಂಬಳದ ಬೆಲೆ ಎಂದೂ ಕಡಿಮೆಯಾದದ್ದೇ ಇಲ್ಲ.  ೫ರಿಂದ ೮ ಕಿಲೋಗ್ರಾಂ ತೂಗುವ ಸಾಧಾರಣ [...]