ಪುಸ್ತಕಗಳಿಂದ : ಶಿವಾನಂದ ಕಳವೆ :ದಾಟ್‌ಸಾಲು : ಮಳೆಗಾಲದಲ್ಲಿ ನದಿ ದಾಟುವ ‘ಸಾರ’, ಇದು ಮಲೆನಾಡಿನ ಸಂಪರ್ಕ ಸೇತು

ನಮ್ಮ  ಕಳವೆ ಗ್ರಾಮದ ಅಂಚಿನಲ್ಲಿ ದಬ್ಬೆಹಳ್ಳ ಹರಿದಿದೆ. ಶಿರಸಿ ಲಿಂಗದಕೋ(ಣ)ಳದಲ್ಲಿ ಹುಟ್ಟಿದ ಪುಟ್ಟ  [...]