Categories
ಕನ್ನಡ ಪುಸ್ತಕಗಳಿಂದ ವಿಕಾಸ : ಜೀವನ-ಕೌಶಲ ಪಠ್ಯ ಸಾಹಿತ್ಯ

ಸಹಯೋಗ – ಕೌಶಲ್ಯ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ

ಕೃತಿ: ಸಹಯೋಗ – ಕೌಶಲ್ಯ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ

ಲೇಖಕರು: ಕರ್ನಾಟಕ ವೃತ್ತಿ ತರಬೇತಿ ಮತ್ತು ಕೌಶಲ್ಯ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ನಿಗಮ ನಿಯಮಿತ ಹಾಗೂ ಕರ್ನಾಟಕ ಜ್ಞಾನ ಆಯೋಗ

ಕೃತಿಯನ್ನು ಓದಿ     |     Download