Categories
ಆರ್ಥಿಕ ಅಭಿವೃದ್ದಿ ಗ್ರಾಮೀಣ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಶೈಕ್ಷಣಿಕ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಸಮಾಜ ಕಲ್ಯಾಣ ಮತ್ತು ಸಮಾಜ ಸುಧಾರಣೆ ಸಮಾಜ ಮತ್ತು ಅಭಿವೃದ್ಧಿ

ವಿಜಾಪುರ ಜಿಲ್ಲೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಮತ್ತು ದುಸ್ಥಿತಿ – ಒಂದು ಅಧ್ಯಯನ

ಕೃತಿ: ವಿಜಾಪುರ ಜಿಲ್ಲೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಮತ್ತು ದುಸ್ಥಿತಿ

ಲೇಖಕರು:ಟಿ.‍ ಆರ್. ಚಂದ್ರಶೇಖರ್

ಕೃತಿಯನ್ನು ಓದಿ