Categories
ನೈಸರ್ಗಿಕ ವಿಜ್ಞಾನ ಭೂವಿಜ್ಞಾನ ವಿಜ್ಞಾನ

ತಾಪ – ಪ್ರತಾಪ

ಕೃತಿ:ತಾಪ – ಪ್ರತಾಪ
ಲೇಖಕರು:, ಎಮ್.ಆರ್. ನಾಗರಾಜು
ಕೃತಿಯನ್ನು ಓದಿ

Categories
ಖಗೋಳ ವಿಜ್ಞಾನ ಗ್ರಹಣ ನೈಸರ್ಗಿಕ ವಿಜ್ಞಾನ ವಿಜ್ಞಾನ

ಗ್ರಹಣ

ಕೃತಿ-ಗ್ರಹಣ
ಸರಣಿ-ಕನ್ನಡ, ಖಗೋಳ ವಿಜ್ಞಾನ, ಗ್ರಹಣ, ನೈಸರ್ಗಿಕ ವಿಜ್ಞಾನ, ವಿಜ್ಞಾನ
ಕೃತಿಯನ್ನು ಓದಿ

Categories
ಜೀವ ವಿಜ್ಞಾನ ನೈಸರ್ಗಿಕ ವಿಜ್ಞಾನ ವಿಜ್ಞಾನ

ಕೀಟಾಹಾರಿ ಸಸ್ಯಗಳು

ಕೃತಿ:ಕೀಟಾಹಾರಿ ಸಸ್ಯಗಳು
ಲೇಖಕರು: ಜೀವ ವಿಜ್ಞಾನ, ನೈಸರ್ಗಿಕ ವಿಜ್ಞಾನ, ವಿಜ್ಞಾನ
ಕೃತಿಯನ್ನು ಓದಿ

Categories
ನೈಸರ್ಗಿಕ ವಿಜ್ಞಾನ ಭೌತ ವಿಜ್ಞಾನ ವಿಜ್ಞಾನ

ಅದ್ಭುತ ದ್ರವ ನೀರು

ಕೃತಿ-ಅದ್ಭುತ ದ್ರವ ನೀರು
ಲೇಖಕರು-ಎ.ಓ. ಅವಲಮೂರ್ತಿ
ಸರಣಿ-ನೈಸರ್ಗಿಕ ವಿಜ್ಞಾನ, ಭೌತ ವಿಜ್ಞಾನ, ವಿಜ್ಞಾನ
ಕೃತಿಯನ್ನು ಓದಿ