ಆಕರ್ಷಕ ಚಾರಣ ತಾಣ…. ಏಕ ಶಿಲಾ ಪರ್ವತ ಬೆಳ್ತಂಗಡಿಯ “ಗಡಾಯಿ ಕಲ್ಲು…”

ಆಕರ್ಷಕ ಏಕ ಶಿಲಾ ಪರ್ವತ, ೧೭೦೦ ಅಡಿ ಎತ್ತರದಲ್ಲಿ ಇರುವ ಇದನ್ನು ಜಮಾಲಾಬಾದ್ [...]