Categories
ಕನ್ನಡ ಡಾ|| ಜಿ ಎಸ್ ಶಿವರುದ್ರಪ್ಪ ರಾಷ್ಟ್ರಕವಿ ಕೃತಿ ಸಂಚಯ ಸೌಂದರ್ಯ ಸಮೀಕ್ಷೆ

ಪಾಶ್ಚಾತ್ಯ ವಿಚಾರ ಸರಣಿ

ಕೃತಿ-ಪಾಶ್ಚಾತ್ಯ ವಿಚಾರ ಸರಣಿ
ಸರಣಿ-ಕನ್ನಡ, ಡಾ|| ಜಿ ಎಸ್ ಶಿವರುದ್ರಪ್ಪ, ರಾಷ್ಟ್ರಕವಿ ಕೃತಿ ಸಂಚಯ, ಸೌಂದರ್ಯ ಸಮೀಕ್ಷೆ
ಕೃತಿಯನ್ನು ಓದಿ

Categories
ಕನ್ನಡ ಡಾ|| ಜಿ ಎಸ್ ಶಿವರುದ್ರಪ್ಪ ರಾಷ್ಟ್ರಕವಿ ಕೃತಿ ಸಂಚಯ ಸೌಂದರ್ಯ ಸಮೀಕ್ಷೆ

ಸೌಂದರ್ಯಾನುಭವ

ಕೃತಿ-ಸೌಂದರ್ಯ ಸಮೀಕ್ಷೆ

ಲೇಖಕರು – ಡಾ|| ಜಿ ಎಸ್ ಶಿವರುದ್ರಪ್ಪ

ಕೃತಿಯನ್ನು ಓದಿ     |     Download