ಕನ್ನಡ ಸಾಹಿತ್ಯ

Home/ಕನ್ನಡ/ಕನ್ನಡ ಸಾಹಿತ್ಯ

ಹರಿಹರನ ಲಿಂಗಭೇದ ನಿರಸನ ರಗಳೆಗಳು: ೮. ಮಹಾದೇವಿಯಕ್ಕನ ರಗಳೆ

ಸ್ಥಲ ೬ ಹರಪೂಜಾಸ್ತೋಮಮೋ ಧೂರ್ಜಟಿಯ ಪರಮಭಕ್ತೈಂಗನಾ ಮೂರ್ತಿಯೋ ಶಂ ಕರಸಮ್ಯಜ್ಞಾನವಲ್ಲೀ ಕುಸುಮವಿಸರಮೋ ಸರ್ವಸೌಂದರ್ಯರೂಪೋ [...]

ಹರಿಹರನ ಲಿಂಗಭೇದ ನಿರಸನ ರಗಳೆಗಳು: ೪. ಕೋಳೂರು ಕೊಡಗೂಸಿನ ರಗಳೆ

ಕಾರುಣ್ಯಾಂಬುಧಿ ಮಹಿಮಾ ಗಾರಂ ಬೋಳೆಯ ಬಲ್ಲಹಂ ಭಕ್ತಿಸುಧಾ | ಕಾರಂ ಮಿಗೆ ಮೆರೆದಂ [...]

ಹರಿಹರನ ಲಿಂಗಭೇದ ನಿರಸನ ರಗಳೆಗಳು: ೫. ಅಮ್ಮವ್ವೆಯ ರಗಳೆ

ಶ್ರೀಗಿರಿಜೆಯರಸ ಕರುಣೋ ದ್ಯೋಗದಿ ಶಿಶುವಾಗಿ ಮೆರೆ[ದ]ನಮ್ಮೆಯ ಮುಗ್ಧಾ | ಭೋಗಕೆ ಕಾರುಣ್ಯಾಮೃತ ಯೋಗಕ್ಕಂ [...]

ಹರಿಹರನ ಲಿಂಗಭೇದ ನಿರಸನ ರಗಳೆಗಳು: ಮಾತೆಂಬುದು ಜ್ಯೋರ್ತಿಲಿಂಗ

ವಚನಕಾರರಿಗೆ ಜಾಗತಿಕ ಮಟ್ಟದಲ್ಲಿ; ಅವರ ವಚನಗಳಿಗೆ ಜಾಗತಿಕ ಸಾಹಿತ್ಯದಲ್ಲಿ ಮಹತ್ವದ ಸ್ಥಾನವಿದೆ. ವಚನ [...]

ಹರಿಹರನ ಲಿಂಗಭೇದ ನಿರಸನ ರಗಳೆಗಳು: ೨. ತಿರುನೀಲನಕ್ಕರ ರಗಳೆ

  ಕಾಲಮದಮರ್ದನಂ ಮಿಗೆ ಲೀಲೆಯೊಳಾ ನೀಲನಕ್ಕರಂ ಧರೆಯರಿಯಲ್ | ಕೈಲಾಸಗಿರಿಯೊಳಿರಿಸುತೆ ಲಾಲಾಸುರವೈರಿ ಹಂಪೆಯಾಳ್ದಂ [...]

ಹರಿಹರನ ಲಿಂಗಭೇದ ನಿರಸನ ರಗಳೆಗಳು: ೧. ಕಾರಿಕಾಲಮ್ಮೆಯರ ರಗಳೆ

  ಸಕಲ ಜನಂ ಕಾಣುತೆ ಕೌ ತುಕವೆನಲಾ ಕಾರಿಕಾಲೊಳಿರ್ಪಮ್ಮೆಯರಂ | ಸುಕರವೆನೆ ಮೆರೆದನಾನಂ [...]

ಹರಿಹರನ ಲಿಂಗಭೇದ ನಿರಸನ ರಗಳೆಗಳು: ಪ್ರಸ್ತಾವನೆ

“ಗಂಡಸು ಮೇಲು ಹೆಂಗಸು ಕೀಳೆಂಬ ಭಾವನೆಯನ್ನು ನಾನು ಕನಸಿನಲ್ಲೂ ಒಪ್ಪುವವನಲ್ಲ….. ನನ್ನ ದೃಷ್ಟಿಯಲ್ಲಿ [...]

ಹರಿಹರನ ಲಿಂಗಭೇದ ನಿರಸನ ರಗಳೆಗಳು: ೩. ಪಾಂಡ್ಯಮಹಾದೇವಿಯರ ರಗಳೆ

  ನುತಪಾಂಡ್ಯಮಹಾದೇವಿಯ ವಿತತ ಚರಿತ್ರಮನೆ ಪೇಳ್ವೆನೆನ್ನರಿವನಿತಂ | ಹುತವಹಲೋಚನ ಹಂಪೆಯ ಪತಿ ರಕ್ಷಿಸುಗಿಳೆಯೊಳಧಿಕ [...]

ಹರಿಹರನ ಲಿಂಗಭೇದ ನಿರಸನ ರಗಳೆಗಳು: ಶಬ್ದಪಾರಮಾರ್ಗಮಶಕ್ಯಂ

ಕರ್ನಾಟಕದ ಆಧುನಿಕ ಚರಿತ್ರೆಯಲ್ಲಿ ಕರ್ನಾಟಕ ಏಕೀಕರಣ ಒಂದು ಮಹತ್ವಪೂರ್ಣ ಐತಿಹಾಸಿಕ ಘಟನೆ. ಹಾಗೆಯೇ [...]

ಹರಿಹರನ ಲಿಂಗಭೇದ ನಿರಸನ ರಗಳೆಗಳು: ೭. ಹೇರೂರ ಹೆಣ್ಣಿನ ರಗಳೆ

ಚಂಡೇಶನಭವನಘದೋ ರ್ದಂಡಂ ಹೇರೂರೊಳೆಸೆವ ಹೆಂಗೂಸಂ ತಾಂ | ಗಂಡುಡುಗೆಯುಡಿಸಿದಮರರ ಗಂಡಂ ಮದನಾರಿ ಹಂಪೆಯ [...]

ಹರಿಹರನ ಲಿಂಗಭೇದ ನಿರಸನ ರಗಳೆಗಳು: ೬. ವೈಜಕವ್ವೆಯ ರಗಳೆ

ಅರುಹಕುಲಕುಮುದ ಭಾಸ್ಕರ ನರುಹದ್ವಿಪಸಿಂಹ ಹಂಪೆಯ ವಿರೂಪಾಕ್ಷಂ | ಶರಣರ್ ಜಯವೆನೆ ಮೆರೆದಂ ಪರಿವಳಿಗೆಯ [...]

ಪರಮಮೂಲಜ್ಞಾನ ಷಟ್‌ಸ್ಥಲ : ಪರಮಮೂಲಜ್ಞಾನದ ಪ್ರಶಸ್ತಿ

ಚಿದ್ಬ್ರಹ್ಮಾಂಡದೊಳಗೆ ಮೊರೆಹೊಕ್ಕವರ ಕಾಯುವೆ, ಮರಾಂತವರ ಕೊಲುವೆನೆಂಬ ಬಿರುದನುಳ್ಳ ಶರಣಾಗತವಜ್ರಪಂಜರವೆನಿಸುವ ಮಹಾಮೇರು ಮಂದಿರದ ಗರ್ಭದೊಳಗೆ [...]

ಪರಮಮೂಲಜ್ಞಾನ ಷಟ್‌ಸ್ಥಲ : ನಿರಾಕಾರ ಪೀಠಿಕಾಸ್ಥಲ (೧೪-೨೬)

೧೪ ಆಚಾರಲಿಂಗ, ಗುರುಲಿಂಗ, ಶಿವಲಿಂಗ, ಜಂಗಮಲಿಂಗ ಪ್ರಸಾದಲಿಂಗ, ಮಹಾಲಿಂಗ, ಇಷ್ಟಪ್ರಾಣ ಭಾವವೆಂಬ ಲಿಂಗಂಗಳು [...]

ಪರಮಮೂಲಜ್ಞಾನ ಷಟ್‌ಸ್ಥಲ : ನಿರಾಕಾರ ಪೀಠಿಕಾಸ್ಥಲ (೨೭-೪೨)

೨೭ ಜ್ಞಾನಗುರುವಿನೊಳೈಕ್ಯವಾಗಿ ಸು ಜ್ಞಾಣಾಮೃತವ ಸೇವಿಸಿದಾತನೆ ಸುಖಿ           ||ಪ|| ಅಮೃತವಮೃತವೊಂದಾದಂತೆ ಕೇವಲ ಸಮರಸ [...]

ಪರಮಮೂಲಜ್ಞಾನ ಷಟ್‌ಸ್ಥಲ : ನಿರಾಕಾರ ಪೀಠಿಕಾಸ್ಥಲ (೪೩-೫೨)

೪೩ ಎನ್ನ ಚಿತ್ತಕ್ಕೆ ಆಚಾರಲಿಂಗವಾದಾತ ಬಸವಣ್ಣ. ಎನ್ನ ಬುದ್ಧಿಗೆ ಗುರುಲಿಂಗವಾದಾತ ಬಸವಣ್ಣ. ಎನ್ನ [...]

ಪರಮಮೂಲಜ್ಞಾನ ಷಟ್‌ಸ್ಥಲ : ಸಾಕಾರ ಪೀಠಿಕಾಸ್ಥಲ (೫೩-೬೫)

ಶರಣಸತಿ ಲಿಂಗಪತಿಗಳಿಬ್ಬರಿಂದ ಚಿದ್ಬ್ರಹ್ಮಾಂಡ ಪ್ರಕಾಶ. ಈ ಪ್ರಕಾಶ ಬ್ರಹ್ಮಾಂಡ, ಅನುಭವ ಬ್ರಹ್ಮಾಂಡ, ಭಕ್ತಿಯೆಂಬ [...]

ಸಂಪರ್ಕ ಮಾಹಿತಿ

ಕನ್ನಡ ಮತ್ತು ಸಂಸ್ಕೃತಿ ಇಲಾಖೆ
ಇ-ಕನ್ನಡ ವಿಭಾಗ
ಮೊದಲನೆಯ ಮಹಡಿ, ಕನ್ನಡ ಭವನ
ಜಯಚಾಮರಾಜೇಂದ್ರ ಒಡೆಯರ್ ರಸ್ತೆ
ಬೆಂಗಳೂರು- ೫೬೦ ೦೦೨

Phone: ೦೮೦-೨೨೨೨೭೪೭೮

Fax: ೦೮೦-೨೨೨೧೪೩೭೯

Web: http://www.kanaja.karnataka.gov.in

ಕಣಜ – ಅಂತರಜಾಲ ಕನ್ನಡ ಜ್ಞಾನಕೋಶ

ಕಣಜವು ಕರ್ನಾಟಕ ಸರ್ಕಾರದ ಕರ್ನಾಟಕ ಜ್ಞಾನ ಆಯೋಗದ ಪರಿಕಲ್ಪನೆಯಂತೆ ರೂಪಿಸಿ, ಪ್ರಸಕ್ತ ಕನ್ನಡ ಮತ್ತು ಸಂಸ್ಕೃತಿ ಇಲಾಖೆ ಜಾರಿಗೊಳಿಸುತ್ತಿರುವ ಅಂತರಜಾಲ ಕನ್ನಡ ಜ್ಞಾನಕೋಶವಾಗಿದೆ. ಎಲ್ಲ ಬಗೆಯ ಜ್ಞಾನ ಸಾಹಿತ್ಯವನ್ನೂ ಕಲಿಕೆಗಾಗಿ ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ಸಾರ್ವಜನಿಕರಿಗೆ ನೀಡುವುದು ಯೋಜನೆಯ ಉದ್ದೇಶವಾಗಿದೆ.
‘ಕಣಜದಲ್ಲಿ ನೀವೂ ಬರೆಯಬಹುದು. ಈ ಲೇಖನಗಳ ಹಕ್ಕುಸ್ವಾಮ್ಯದ ವಿವರಕ್ಕಾಗಿ ಈ ಕೊಂಡಿಗೆ ಬನ್ನಿ.

ಇತ್ತೀಚಿನ ಕೃತಿಗಳು

Go to Top