ಕನ್ನಡ ಸಾಹಿತ್ಯ

Home/ಕನ್ನಡ/ಕನ್ನಡ ಸಾಹಿತ್ಯ

ಪರಮಮೂಲಜ್ಞಾನ ಷಟ್‌ಸ್ಥಲ : ಸಾಕಾರ ಪೀಠಿಕಾಸ್ಥಲ (೧೧೫-೧೨೩)

೧೧೫ ಅಚಲ ಸಿಂಹಾಸನವನಿಕ್ಕಿ ನಿಶ್ಚಲಮಂಟಪದ ಸಂಚದೋವರಿಯೊಳಗೆ ರುಚಿಗಳೆಲ್ಲವನಿಲಿಪಿ, ಪಂಚರತ್ನದ ಶಿಖರ ಮಿಂಚುಕೋಟೆಯ ಕಳಸ, [...]

ಪರಮಮೂಲಜ್ಞಾನ ಷಟ್‌ಸ್ಥಲ : ಸಾಕಾರ ಪೀಠಿಕಾಸ್ಥಲ (೧೨೫-೧೩೮)

೧೨೫ ಆಯತವಾಯಿತ್ತು ಅನುಭಾವ. ಸ್ವಾಯತವಾಯಿತ್ತು ಶಿವಜ್ಞಾನ. ಸಮಾಧಾನವಾಯಿತ್ತು ಸದಾಚಾರ. ಇಂತೀ ತ್ರಿವಿಧವು ಏಕಾರ್ಥವಾಗಿ, [...]

ಪರಮಮೂಲ ಜ್ಞಾನಷಟ್‌ಸ್ಥಲ : ಆಕಾರ ಪೀಠಿಕಾಸ್ಥಲ (೧೭೧-೧೮೮)

೧೭೧ ಆದಿಯಿಲ್ಲದಿರ್ದಡೆ ಲಿಂಗಪ್ರಸಾದಿಯೆಂಬೆ. ವ್ಯಾದಿಯಿಲ್ಲದಿರ್ದಡೆ ಜಂಗಮ ಪ್ರಸಾದಿಯೆಂಬೆ. ಲೌಕಿಕವ ಸೊಂಕದಿರ್ದಡೆ ಸಮಯ ಪ್ರಸಾದಿಯೆಂಬೆ. [...]

ಪರಮಮೂಲ ಜ್ಞಾನಷಟ್‌ಸ್ಥಲ : ಆಕಾರ ಪೀಠಿಕಾಸ್ಥಲ (೧೮೯-೨೦೫)

೧೮೯ ತಲೆಯಲಿ ಅಟ್ಟುಂಬುದ ಒಲೆಯಲಟ್ಟುಂಬರು. ಒಲೆಯಲಟ್ಟುಂಬದ ಹೊಟ್ಟೆಯಲುಂಬನ್ನಕ್ಕರ ಹೊಗೆ ಘನವಾಯಿತ್ತು. ಇದ ಕಂಡು [...]

ಪರಮಮೂಲ ಜ್ಞಾನಷಟ್‌ಸ್ಥಲ : ವೃಷಭ ಪಿಂಡಜ್ಞಾನಸ್ಥಲ(೨೨೩-೨೩೪)

ಇನ್ನು ಗೋಸಿದ್ಧಿಗಿರಿಯ ಉತ್ಪತ್ಯಮಂ ಮಹಾಚೋದ್ಯವಾಗಿ ಪೇಳ್ದಪೆ: ೨೨೩ ದೇಹದಳಳೊಳು ಚರಿಸುವಂತ – ರ್ದೇಹಿಯಂತರ್ಯಾಮಿ [...]

ಪರಮಮೂಲ ಜ್ಞಾನಷಟ್‌ಸ್ಥಲ : ವೃಷಭ ಪಿಂಡಜ್ಞಾನಸ್ಥಲ (೨೩೫-೨೪೮)

೨೩೫ ಕಾಮನ ಸುಟ್ಟು, ಹೋಮವನುರುಹಿ ತ್ರಿಪುರಸಂಹಾರದ ಕೀಲ ಬಲ್ಲಡೆ, ಯೋಗಿಯಾದಡೇನು? ಭೋಗಿಯಾದಡೇನು? ಶೈವನಾದಡೇನು? [...]

ಪರಮಮೂಲ ಜ್ಞಾನಷಟ್‌ಸ್ಥಲ : ವೃಷಭ ಪಿಂಡಜ್ಞಾನಸ್ಥಲ (೨೪೯-೨೬೫)

೨೪೯ ಜಗತ್ಸೃಷ್ಟನವಹ ಅಜನ ಕೊಂಬು ಮುರಿಯಿತ್ತು. ಧರಯಮೇಲಣ ಚಂದ್ರ ಸೂರ್ಯರಿಬ್ಬರು ನೆಲಕ್ಕೆ ಬಿದ್ದರಲ್ಲಾ [...]

ಪರಮಮೂಲ ಜ್ಞಾನಷಟ್‌ಸ್ಥಲ : ವೃಷಭ ಪಿಂಡಜ್ಞಾನಸ್ಥಲ (೨೮೩-೨೮೯)

೨೮೩ ಸನಕ ಸನಂದಾದಿಗಳೆಲ್ಲರು, ಮುನಿಜನಂಗಳೆಲ್ಲರು ಭಸ್ಮಾಂಗಿಗಳೆಲ್ಲರು, ಇವರೆಲ್ಲ ಸತ್ಯರೆಂಬುದು ಹುಸಿ ನಿತ್ಯರೆಂಬುದು ಹುಸಿ, [...]

ಪರಮಮೂಲ ಜ್ಞಾನಷಟ್‌ಸ್ಥಲ : ಯುಗಶ್ರುತಿ ಕುಲಂಗಳುತ್ವತ್ಯಸ್ಥಲ(೨೯೯-೩೧೨)

೨೯೯ ಕೃತಯುಗದಲ್ಲಿ ಕುಂಜರನೆಂಬ ಆನೆಯ ತಿಂದರು ವಿಪ್ರರು, ತ್ರೇತಾಯುಗದಲ್ಲಿ ಅಶ್ವನೆಂಬ ಕುದುರೆಯ ತಿಂದರು [...]

ಪರಮಮೂಲ ಜ್ಞಾನಷಟ್‌ಸ್ಥಲ : ಯುಗಶ್ರುತಿ ಕುಲಂಗಳುತ್ವತ್ಯಸ್ಥಲ (೩೬೩-೩೭೯)

೩೬೩ ಅಂಧಕಾಸುರನ ಕೊಲುವಲ್ಲಿ, ಕಾಲಲೋಹಿತನೆಂಬ ಗಣೇಶ್ವರನು. ತ್ರಿಪುರ ದಹನವ ಮಾಡುವಲ್ಲಿ ಸ್ಕಂದನೆಂಬ ಗಣೇಶ್ವರನು. [...]

ಸಂಪರ್ಕ ಮಾಹಿತಿ

ಕನ್ನಡ ಮತ್ತು ಸಂಸ್ಕೃತಿ ಇಲಾಖೆ
ಇ-ಕನ್ನಡ ವಿಭಾಗ
ಮೊದಲನೆಯ ಮಹಡಿ, ಕನ್ನಡ ಭವನ
ಜಯಚಾಮರಾಜೇಂದ್ರ ಒಡೆಯರ್ ರಸ್ತೆ
ಬೆಂಗಳೂರು- ೫೬೦ ೦೦೨

Phone: ೦೮೦-೨೨೨೨೭೪೭೮

Fax: ೦೮೦-೨೨೨೧೪೩೭೯

Web: http://www.kanaja.karnataka.gov.in

ಕಣಜ – ಅಂತರಜಾಲ ಕನ್ನಡ ಜ್ಞಾನಕೋಶ

ಕಣಜವು ಕರ್ನಾಟಕ ಸರ್ಕಾರದ ಕರ್ನಾಟಕ ಜ್ಞಾನ ಆಯೋಗದ ಪರಿಕಲ್ಪನೆಯಂತೆ ರೂಪಿಸಿ, ಪ್ರಸಕ್ತ ಕನ್ನಡ ಮತ್ತು ಸಂಸ್ಕೃತಿ ಇಲಾಖೆ ಜಾರಿಗೊಳಿಸುತ್ತಿರುವ ಅಂತರಜಾಲ ಕನ್ನಡ ಜ್ಞಾನಕೋಶವಾಗಿದೆ. ಎಲ್ಲ ಬಗೆಯ ಜ್ಞಾನ ಸಾಹಿತ್ಯವನ್ನೂ ಕಲಿಕೆಗಾಗಿ ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ಸಾರ್ವಜನಿಕರಿಗೆ ನೀಡುವುದು ಯೋಜನೆಯ ಉದ್ದೇಶವಾಗಿದೆ.
‘ಕಣಜದಲ್ಲಿ ನೀವೂ ಬರೆಯಬಹುದು. ಈ ಲೇಖನಗಳ ಹಕ್ಕುಸ್ವಾಮ್ಯದ ವಿವರಕ್ಕಾಗಿ ಈ ಕೊಂಡಿಗೆ ಬನ್ನಿ.

ಇತ್ತೀಚಿನ ಕೃತಿಗಳು

Go to Top