ಸಸ್ಯವಿಜ್ಞಾನ

ಮರಗಳ ಪರಿಚಯ ಒಂದು ಕೈಪಿಡಿ – ಭಾಗ ೨ : VI : ಮರಗಳ ಪರಿಚಯ : 29. ಬಾರೆ (Zizyphus jujuba Lam.) : ಲೇಖಕರು : ಸಿ. ಡಿ. ಪಾಟೀಲ

29. ಬಾರೆ (Zizyphus jujuba Lam.) ಝಿಝಿಫಸ್ ಎಂಬುದು ಅರೇಬಿಕ್‌ದ ಝಿಝೋಫ್ ದಿಂದ [...]

ಮರಗಳ ಪರಿಚಯ ಒಂದು ಕೈಪಿಡಿ – ಭಾಗ ೨ : VI : ಮರಗಳ ಪರಿಚಯ : 30. ಬಿಲ್ವ (Aegle marmelos Corr.): ಲೇಖಕರು : ಸಿ. ಡಿ. ಪಾಟೀಲ

30. ಬಿಲ್ವ (Aegle marmelos Corr.) ಲ್ಯಾಟಿನ್ ಭಾಷೆಯಲ್ಲಿ `ಏಗ್ಲೆ‘ ಎಂದರೆ ಒಂದು [...]

ಮರಗಳ ಪರಿಚಯ ಒಂದು ಕೈಪಿಡಿ – ಭಾಗ ೨ : VI : ಮರಗಳ ಪರಿಚಯ : 31. ಬೆಟ್ಟನೆಲ್ಲಿ ಮರ (Phyllanthus emblica Linn.) : ಲೇಖಕರು : ಸಿ. ಡಿ. ಪಾಟೀಲ

31. ಬೆಟ್ಟನೆಲ್ಲಿ ಮರ (Phyllanthus emblica Linn.) ಫಿಲ್ಲಾಂಥಸ್ ಎರಡು ಗ್ರೀಕ್ ಪದಗಳಿಂದ [...]

ಮರಗಳ ಪರಿಚಯ ಒಂದು ಕೈಪಿಡಿ – ಭಾಗ ೨ : VI : ಮರಗಳ ಪರಿಚಯ : 32. ಬೇವು (Azadirachta indica A.Juss.): ಲೇಖಕರು : ಸಿ. ಡಿ. ಪಾಟೀಲ

32. ಬೇವು (Azadirachta indica A.Juss.) ಅಸಾಡಿರಕ್ಟ ಎಂಬುದು ಮಿಲಿಯಾ ಅಸೆಡರಖ್‌ನಿಂದ ಬಂದಿದೆ. [...]

ಮರಗಳ ಪರಿಚಯ ಒಂದು ಕೈಪಿಡಿ – ಭಾಗ ೨ : VI : ಮರಗಳ ಪರಿಚಯ : 33. ಬೇಲದ ಮರ (Feronia elephantum Corr.): ಲೇಖಕರು : ಸಿ. ಡಿ. ಪಾಟೀಲ

33. ಬೇಲದ ಮರ (Feronia elephantum Corr.) ಫೆರೋನಿಯ ಎಂಬ ಹೆಸರು ರೋಮ್‌ನ [...]

ಮರಗಳ ಪರಿಚಯ ಒಂದು ಕೈಪಿಡಿ – ಭಾಗ ೨ : VI : ಮರಗಳ ಪರಿಚಯ : ಬಸರಿ ಮರ : ಲೇಖಕರು : ಸಿ. ಡಿ. ಪಾಟೀಲ

25. ಬಸರಿ ಮರ (Ficus infectoria Roxb.) ಇದು ದಕ್ಷಿಣ ಅರೇಬಿಯಾ ದೇಶದಿಂದ [...]

ಮರಗಳ ಪರಿಚಯ ಒಂದು ಕೈಪಿಡಿ – ಭಾಗ ೨ : VI : ಮರಗಳ ಪರಿಚಯ : 34. ಮರಲಿಂಗ (Crataeva religiosa Hook.f & Thoms.) (Crataeva nurvala Ham.): ಲೇಖಕರು : ಸಿ. ಡಿ. ಪಾಟೀಲ

34. ಮರಲಿಂಗ (Crataeva religiosa Hook.f & Thoms.) (Crataeva nurvala Ham.) [...]

ಮರಗಳ ಪರಿಚಯ ಒಂದು ಕೈಪಿಡಿ – ಭಾಗ ೨ : VI : ಮರಗಳ ಪರಿಚಯ :26. ಬಗನೀ ಮರ (Caryota urens Linn.) : ಲೇಖಕರು : ಸಿ. ಡಿ. ಪಾಟೀಲ

26. ಬಗನೀ ಮರ (Caryota urens Linn.) ಗ್ರೀಕ್ ಪದ ಕ್ಯಾರಿಯೋಟಾಸ್‌ದಿಂದ ಕ್ಯಾರಿಯೋಟಾ [...]

ಮರಗಳ ಪರಿಚಯ ಒಂದು ಕೈಪಿಡಿ – ಭಾಗ ೨ : VI : ಮರಗಳ ಪರಿಚಯ : 35. ಮದ್ದಾಲೆ (Alstonia scholaris Linn.) : ಲೇಖಕರು : ಸಿ. ಡಿ. ಪಾಟೀಲ

35. ಮದ್ದಾಲೆ (Alstonia scholaris Linn.) ಪ್ರೊ. ಸಿ. ಅಲ್‌ಸ್ಟೋನ್ ಅವರ ನೆನಪಿಗಾಗಿ [...]

ಮರಗಳ ಪರಿಚಯ ಒಂದು ಕೈಪಿಡಿ – ಭಾಗ ೨ : VI: ಮರಗಳ ಪರಿಚಯ : 28.ಬ್ರಹ್ಮವೃಕ್ಷ : ಲೇಖಕರು : ಸಿ. ಡಿ. ಪಾಟೀಲ

28. ಬ್ರಹ್ಮವೃಕ್ಷ (Butea frondosa Roxb.) ಸಸ್ಯಶಾಸ್ತ್ರದಲ್ಲಿ ವಿಧಾಯಕ ಶಕ್ತಿ ಪಡೆದಿದ್ದ ಹಾಗೂ [...]

ಮರಗಳ ಪರಿಚಯ ಒಂದು ಕೈಪಿಡಿ – ಭಾಗ ೨ : VI : ಮರಗಳ ಪರಿಚಯ : 36. ಮಾವು (Mangifera indica Linn.): ಲೇಖಕರು : ಸಿ. ಡಿ. ಪಾಟೀಲ

36. ಮಾವು (Mangifera indica Linn.) ಮ್ಯಾಂಗೊ ಎಂಬ ಪದ ತಮಿಳಿನ ಮುಂಗಾಸ್ [...]

ಮರಗಳ ಪರಿಚಯ ಒಂದು ಕೈಪಿಡಿ – ಭಾಗ ೨: 1. ಮರ : ಲೇಖಕರು : ಸಿ. ಡಿ. ಪಾಟೀಲ

ಮರ ಮರ ಅಂದರೇನು? ಅದಕ್ಕೆ ಬೇರು, ಕಾಂಡ, ರೆಂಬೆ, ಎಲೆ, ಹೂ, ಕಾಯಿಗಳಿದ್ದರೆ [...]

ಮರಗಳ ಪರಿಚಯ ಒಂದು ಕೈಪಿಡಿ – ಭಾಗ ೨ : VI : ಮರಗಳ ಪರಿಚಯ : 37. ಮುಳ್ಳು ಮುತ್ತುಗ (Erythrina indica Lam.): ಲೇಖಕರು : ಸಿ. ಡಿ. ಪಾಟೀಲ

37. ಮುಳ್ಳು ಮುತ್ತುಗ (Erythrina indica Lam.) ಗ್ರೀಕ್ ಭಾಷೆಯಲ್ಲಿ ಎರಿಥ್ರಿನ್ ಎಂದರೆ [...]

ಮರಗಳ ಪರಿಚಯ ಒಂದು ಕೈಪಿಡಿ – ಭಾಗ ೨: 2. ಅಧಿಕಾರ : ಲೇಖಕರು : ಸಿ. ಡಿ. ಪಾಟೀಲ

ಅಧಿಕಾರ ನಾವು ಸಸ್ಯದ ವೈಜ್ಞಾನಿಕ ಹೆಸರಿನ ಕೊನೆಯಲ್ಲಿ Linn, DC, Roxb ಎಂದು [...]

ಮರಗಳ ಪರಿಚಯ ಒಂದು ಕೈಪಿಡಿ – ಭಾಗ ೨ : VI : ಮರಗಳ ಪರಿಚಯ : 38. ತಾರೆ (Terminalia bellarica Roxb.): ಲೇಖಕರು : ಸಿ. ಡಿ. ಪಾಟೀಲ

38. ತಾರೆ (Terminalia bellarica Roxb.) ಲ್ಯಾಟಿನ್ ಭಾಷೆಯಲ್ಲಿ ಟರ್ಮಿನೇಲಿಯಾ ಎಂದರೆ ಎಲೆಗಳು [...]

ಮರಗಳ ಪರಿಚಯ ಒಂದು ಕೈಪಿಡಿ – ಭಾಗ ೨ : 3. ಮರ ಮತ್ತು ಜೀವನ : ಲೇಖಕರು : ಸಿ. ಡಿ. ಪಾಟೀಲ

ಮರ ಮತ್ತು ಜೀವನ ಧ್ವನಿ ಮಾಲಿನ್ಯವನ್ನು ಕಡಿಮೆ ಮಾಡುತ್ತದೆ.2. ತಾಪಮಾನವನ್ನು ತಗ್ಗಿಸುತ್ತದೆ.3. ವಿಷಾನಿಲವನ್ನು [...]

ಮರಗಳ ಪರಿಚಯ ಒಂದು ಕೈಪಿಡಿ – ಭಾಗ ೨ : VI : ಮರಗಳ ಪರಿಚಯ : : ಲೇಖಕರು : 23. ಪಾರಿಜಾತ (Nyctanthes arbor tristis Linn.)ಸಿ. ಡಿ. ಪಾಟೀಲ

23. ಪಾರಿಜಾತ (Nyctanthes arbor tristis Linn.) ನಿಕ್ಟ್ಸಾಂಥಸ್ ಅಂದರೆ ರಾತ್ರಿ ಹೂವು [...]

ಮರಗಳ ಪರಿಚಯ ಒಂದು ಕೈಪಿಡಿ – ಭಾಗ ೨ : 4. ಸಸ್ಯದ ಭಾಗಗಳು

ಸಸ್ಯದ ಭಾಗಗಳು ಸಸ್ಯ ಪ್ರಪಂಚದಲ್ಲಿ 3,94,000 ಸಸ್ಯ ಪ್ರಭೇದಗಳಿವೆ ಎಂದು ಸಸ್ಯಶಾಸ್ತ್ರಜ್ಞರು ಅಂದಾಜು [...]

ಮರಗಳ ಪರಿಚಯ ಒಂದು ಕೈಪಿಡಿ – ಭಾಗ ೨ : VI : ಮರಗಳ ಪರಿಚಯ : : ಲೇಖಕರು : ಸಿ. ಡಿ. ಪಾಟೀಲ

24. ಪುತ್ರಜೀವಿ (Polyalthia longifolia Benth and Hook f.) ಪಾಲಿಯಲ್ಥಿಯ ಪದ [...]

ಮರಗಳ ಪರಿಚಯ ಒಂದು ಕೈಪಿಡಿ – ಭಾಗ ೨ : 5. ಮರಗಳ ಪರಿಚಯ : ನೀರಲ ಮರ (Eugenia jambolana Lam.) : ಲೇಖಕರು : ಸಿ. ಡಿ. ಪಾಟೀಲ

21. ನೀರಲ ಮರ (Eugenia jambolana Lam.) ಸವಾಯ್‌ನ ರಾಜ ಕುಮಾರ ಹಾಗೂ [...]

ಸಂಪರ್ಕ ಮಾಹಿತಿ

ಕನ್ನಡ ಮತ್ತು ಸಂಸ್ಕೃತಿ ಇಲಾಖೆ
ಇ-ಕನ್ನಡ ವಿಭಾಗ
ಮೊದಲನೆಯ ಮಹಡಿ, ಕನ್ನಡ ಭವನ
ಜಯಚಾಮರಾಜೇಂದ್ರ ಒಡೆಯರ್ ರಸ್ತೆ
ಬೆಂಗಳೂರು- ೫೬೦ ೦೦೨

Phone: ೦೮೦-೨೨೨೨೭೪೭೮

Fax: ೦೮೦-೨೨೨೧೪೩೭೯

Web: http://www.kanaja.karnataka.gov.in

ಕಣಜ – ಅಂತರಜಾಲ ಕನ್ನಡ ಜ್ಞಾನಕೋಶ

ಕಣಜವು ಕರ್ನಾಟಕ ಸರ್ಕಾರದ ಕರ್ನಾಟಕ ಜ್ಞಾನ ಆಯೋಗದ ಪರಿಕಲ್ಪನೆಯಂತೆ ರೂಪಿಸಿ, ಪ್ರಸಕ್ತ ಕನ್ನಡ ಮತ್ತು ಸಂಸ್ಕೃತಿ ಇಲಾಖೆ ಜಾರಿಗೊಳಿಸುತ್ತಿರುವ ಅಂತರಜಾಲ ಕನ್ನಡ ಜ್ಞಾನಕೋಶವಾಗಿದೆ. ಎಲ್ಲ ಬಗೆಯ ಜ್ಞಾನ ಸಾಹಿತ್ಯವನ್ನೂ ಕಲಿಕೆಗಾಗಿ ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ಸಾರ್ವಜನಿಕರಿಗೆ ನೀಡುವುದು ಯೋಜನೆಯ ಉದ್ದೇಶವಾಗಿದೆ.
‘ಕಣಜದಲ್ಲಿ ನೀವೂ ಬರೆಯಬಹುದು. ಈ ಲೇಖನಗಳ ಹಕ್ಕುಸ್ವಾಮ್ಯದ ವಿವರಕ್ಕಾಗಿ ಈ ಕೊಂಡಿಗೆ ಬನ್ನಿ.

ಇತ್ತೀಚಿನ ಕೃತಿಗಳು

Go to Top