ಪುಸ್ತಕ ವಿವರ
ಕೃತಿಯ ಹೆಸರು ಲೇಖಕರ ಹೆಸರು
ಆ ಮನಿ ಕೀರ್ತಿನಾಥ ಕುರ್ತಕೋಟಿ
ಕೃತಿಯ ಹಕ್ಕುಸ್ವಾಮ್ಯ ಕರ್ನಾಟಕ ಸರ್ಕಾರ
ಪುಟ ಸಂಖ್ಯೆ 132

Download  View

Epub  Text

ಭಾವ ಮಲಗಿತ್ತು ಮರೆವಿನೋಳು.ಈ ಬದುಕಿನೊಳು ಸುತ್ತುಮುತ್ತೂ ಸಾವು ಹೊಂಚಿರಲು ಮುಖವೆಲ್ಲಿ ?