ಪುಸ್ತಕ ವಿವರ
ಕೃತಿಯ ಹೆಸರು ಲೇಖಕರ ಹೆಸರು
ಉರ್ದು ಸಾಹಿತ್ಯ ಡಿ.ಆರ್‌.ನಾಗರಾಜ್‌, ಅಜೀಜುಲ್ಲಾ ಬೇಗ್‌
ಕೃತಿಯ ಹಕ್ಕುಸ್ವಾಮ್ಯ ಕುವೆಂಪು ಭಾಷಾ ಭಾರತಿ ಪ್ರಾಧಿಕಾರ
ಪುಟ ಸಂಖ್ಯೆ 504

Download  View

ಲೋಕದಲ್ಲಿ ಹೃದಯವನು ಹುಡುಕುವವರಿಲ್ಲ ನಮ್ಮನ್ನು, ಹೃದಯವನು, ಕೊಳ್ಳುವವರಿಲ್ಲ. ಸತ್ಯವನ್ನರಸುವುದು ತಿಳಿದಿಲ್ಲ ನಿನಗ,ೆ ತಿಳಿದಾಗ ಲೋಕವೇ ಪರಮಾಪ್ತ ನಿನಗೆ, ಮಿತ್ರರೇಕಿಲ್ಲ?