ಪುಸ್ತಕ ವಿವರ
ಕೃತಿಯ ಹೆಸರು ಲೇಖಕರ ಹೆಸರು
ಕಥನ ಕುತೂಹಲ ಮೋಹನ ನಾಗಮ್ಮನವರ
ಕೃತಿಯ ಹಕ್ಕುಸ್ವಾಮ್ಯ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿಗಳು ಕರ್ನಾಟಕ ವಿದ್ಯಾವರ್ಧಕ ಸಂಘ ಧಾರವಾಡ
ಪುಟ ಸಂಖ್ಯೆ 127

Download  View

ಸಾಹಿತ್ಯ ಪ್ರಕಾರಗಳಲ್ಲೆಲ್ಲ ಸಣ್ಣ ಕಥೆ ಅತ್ಯಂತ ಪ್ರಾಚೀನವಾದದ್ದು.