ಪುಸ್ತಕ ವಿವರ

ಕೃತಿಯ ಹೆಸರು ಕರ್ತೃ
ಕೊಡಗ್‌ಲಿಂಜ ಕೊಡವ ನಾಯಕಂಗ ಚೇನಂಡ ಎಸ್‌.ಚಂಗಪ್ಪ
ಕೃತಿಯ ಹಕ್ಕುಸ್ವಾಮ್ಯ ಕರ್ನಾಟಕ ಕೊಡವ ಸಾಹಿತ್ಯ ಅಕಾಡೆಮಿ
ಪುಟಗಳ ಸಂಖ್ಯೆ 47

Download  View