ಪುಸ್ತಕ ವಿವರ
ಕೃತಿಯ ಹೆಸರು ಲೇಖಕರ ಹೆಸರು
ಗಂಗವ್ವ ಗಂಗಾಮಾಯಿ ಶಂಕರ ಮೊಕಾಶಿ ಪುಣೇಕರ
ಕೃತಿಯ ಹಕ್ಕುಸ್ವಾಮ್ಯ ಕರ್ನಾಟಕ ಸರ್ಕಾರ
ಪುಟ ಸಂಖ್ಯೆ 309

Download  View

Epub  Text

ಗಂಗವ್ವನನ್ನು ಎಲ್ಲರೂ ಬಲ್ಲರು. ನಾಲ್ವತ್ತನೆ ವರ್ಷಕ್ಕೆ ಪತಿಯನ್ನು ಕಳೆದುಕೊಂಡಮೇಲೆಯೂ ಅವಳು ಬದುಕಿದಳು.