ಪುಸ್ತಕ ವಿವರ
ಕೃತಿಯ ಹೆಸರು ಲೇಖಕರ ಹೆಸರು
ಧೂಮ್ರ ವಲಯಗಳು ರಾ.ಯ.ಧಾರವಾಡಕರ
ಕೃತಿಯ ಹಕ್ಕುಸ್ವಾಮ್ಯ ಕರ್ನಾಟಕ ಸರ್ಕಾರ
ಪುಟ ಸಂಖ್ಯೆ 113

Download  View

Ebook | Epub  | Text

ಹರಟೆ ಅಥವಾ ನಿಬಂಧವೆಂದರೇನು? “ಗೊಡ್ಡು ಹರಟೆ”,”ಕಾಡು ಹರಟೆ”,”ಹಾಳು ಹರಟೆ ಕೈಯಲ್ಲಿ ಪರಟೆ”