ಪುಸ್ತಕ ವಿವರ
ಕೃತಿಯ ಹೆಸರು ಲೇಖಕರ ಹೆಸರು
ಬ್ಯಾಂಕಿಂಗ್ ಕೈಪಿಡಿ I.M.Vittala Murthy
ಕೃತಿಯ ಹಕ್ಕುಸ್ವಾಮ್ಯ ಕರ್ನಾಟಕ ಸರ್ಕಾರ
ಪುಟ ಸಂಖ್ಯೆ 168

Download  View

ಯಾವುದೇ ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ಕಾರ್ಯನಿರತವಾಗಿರುವ ಎಲ್ಲ ಸಂಸ್ಥೆಗಳೂ – ಅವು ಖಾಸಗಿ ಒಡೆತನದವಾಗಿರಲಿ ,ಇಲ್ಲವೇ ಕೇಂದ್ರ ಅಥವಾ ರಾಜ್ಯ ಸರ್ಕಾರದ ಒಡೆತನದಲ್ಲಿರಲಿ