ಪುಸ್ತಕ ವಿವರ
ಕೃತಿಯ ಹೆಸರು ಲೇಖಕರ ಹೆಸರು
ಮರು ರೂಪಗಳು ಎಚ್‌.ಎಸ್‌. ಶಿವಪ್ರಕಾಶ್‌
ಕೃತಿಯ ಹಕ್ಕುಸ್ವಾಮ್ಯ ಕುವೆಂಪು ಭಾಷಾ ಭಾರತಿ ಪ್ರಾಧಿಕಾರ
ಪುಟ ಸಂಖ್ಯೆ 103

Download  View

ಎಲ್ಲ ಹಾಡುಗಳ ಹುಟ್ಟು: ನಾಟಿ ಹಾಕುವ ಹೊತ್ತು ರೈತಹಾಡೋ ಹಾಡು
ಸಾಟಿ ಇಲ್ಲ ಇದಕೆ ಏನೂ! ಇದರೊಳಗೆ
ಹುಟ್ಟುವವು ಎಲ್ಲ ಹಾಡುಗಳು||