ಸವಿಗನ್ನಡ ನಲಿಕಲಿ ಕನ್ನಡ
 

ಕನ್ನಡ ಮಾಧ್ಯಮ

ಗಣಿತ ಗಣಿತ ವಿಜ್ಞಾನ
 

ಆಂಗ್ಲ ಮಾಧ್ಯಮ

ಗಣಿತ ಗಣಿತ ವಿಜ್ಞಾನ