ಪುಸ್ತಕ ವಿವರ
ಕೃತಿಯ ಹೆಸರು ಲೇಖಕರ ಹೆಸರು
ಶಾಲ್ಮಲಾ ನನ್ನ ಶಾಲ್ಮಲಾ ಚಂದ್ರಶೇಖರ ಪಾಟೀಲ(ಚಂಪಾ)
ಕೃತಿಯ ಹಕ್ಕುಸ್ವಾಮ್ಯ ಕರ್ನಾಟಕ ಸರ್ಕಾರ
ಪುಟ ಸಂಖ್ಯೆ 91

Download  View

೧.ಉಳಿದ ನದಿಗಳ ಹಾಗೆ ಉಳಿದ ನದಿಗಳು ಹುಟ್ಟುತ್ತವೆ ಒಂದು ಕಡೆ ಹರಿಯುತ್ತವೆ ಒಂದು ಕಡೆ ಕೂಡುತ್ತವೆ