ಪುಸ್ತಕ ವಿವರ
ಕೃತಿಯ ಹೆಸರು ಲೇಖಕರ ಹೆಸರು
ಶ್ರೀ ರಾಮಾಯಣ ದರ್ಶನಂ ಕುವೆಂಪು
ಕೃತಿಯ ಹಕ್ಕುಸ್ವಾಮ್ಯ ಕುವೆಂಪು
ಪುಟ ಸಂಖ್ಯೆ 1141

Download  View

ಶ್ರೀರಾಮ ಕಥೆಯಂ ಮಹರ್ಷಿ ನಾರದ ವೀಣೆಯಿಂ

ಕೇಳ್ದು, ಕಣ್ದಾವರೆಯೊಳಶ್ರುರಸಮುಗುವನ್ನೇಗಂ

ರೋಮಹರ್ಷಂದಾಳ್ದು ಸಹೃದಯಂ, ವಾಲ್ಮೀಕಿ ತಾಂ

ನಡೆತಂದನಾತ್ಮಸುಖಿ ಕೇಳ್‌ ತಮಸಾ ನದೀ ತಟಿಗೆ