ದೂರವಾಣಿ : | 22212487|developkanaja@gmail.com

ಕರ್ನಾಟಕ ಕೈಪಿಡಿ ೨೦೧೭

Home/ಕರ್ನಾಟಕ ಗ್ಯಾಸೆಟಿಯರ್/ಕರ್ನಾಟಕ ಕೈಪಿಡಿ ೨೦೧೭

ಕರ್ನಾಟಕ ಪ್ರವಾಸಿಗರ ಸ್ವರ್ಗ

ಪುಸ್ತಕ ವಿವರ ಕೃತಿಯ ಹೆಸರು ಲೇಖಕರ ಹೆಸರು ಕರ್ನಾಟಕ ಪ್ರವಾಸಿಗರ ಸ್ವರ್ಗ ಎನ್ [...]

ಸಾಹಿತ್ಯ ಮತ್ತು ಸಂಸ್ಕೃತಿ

ಪುಸ್ತಕ ವಿವರ ಕೃತಿಯ ಹೆಸರು ಲೇಖಕರ ಹೆಸರು ಸಾಹಿತ್ಯ ಮತ್ತು ಸಂಸ್ಕೃತಿ ಎನ್ [...]

ಇತರ ಸಮಾಜ ಸೇವಾ ಸೌಲಭ್ಯಗಳು

ಪುಸ್ತಕ ವಿವರ ಕೃತಿಯ ಹೆಸರು ಲೇಖಕರ ಹೆಸರು ಇತರ ಸಮಾಜ ಸೇವಾ ಸೌಲಭ್ಯಗಳು [...]

ವೈದ್ಯಕೀಯ ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಆರೋಗ್ಯ ಸೇವೆಗಳು

ಪುಸ್ತಕ ವಿವರ ಕೃತಿಯ ಹೆಸರು ಲೇಖಕರ ಹೆಸರು ವೈದ್ಯಕೀಯ ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಆರೋಗ್ಯ ಸೇವೆಗಳು [...]

ಶಿಕ್ಷಣ ಮತ್ತು ಕ್ರೀಡೆಗಳು

ಪುಸ್ತಕ ವಿವರ ಕೃತಿಯ ಹೆಸರು ಲೇಖಕರ ಹೆಸರು ಶಿಕ್ಷಣ ಮತ್ತು ಕ್ರೀಡೆಗಳು ಎನ್ [...]

ಆಡಳಿತ

ಪುಸ್ತಕ ವಿವರ ಕೃತಿಯ ಹೆಸರು ಲೇಖಕರ ಹೆಸರು ಆಡಳಿತ ಎನ್ ಚಂದ್ರಶೇಖರ್ ಕೃತಿಯ [...]

ಆರ್ಥಿಕ ಪ್ರವೃತ್ತಿಗಳು ಮತ್ತು ಯೋಜನೆಗಳು

ಪುಸ್ತಕ ವಿವರ ಕೃತಿಯ ಹೆಸರು ಲೇಖಕರ ಹೆಸರು ಆರ್ಥಿಕ ಪ್ರವೃತ್ತಿಗಳು ಮತ್ತು ಯೋಜನೆಗಳು [...]

ಸಾರಿಗೆ ಮತ್ತು ಸಂಪರ್ಕ

ಪುಸ್ತಕ ವಿವರ ಕೃತಿಯ ಹೆಸರು ಲೇಖಕರ ಹೆಸರು ಸಾರಿಗೆ ಮತ್ತು ಸಂಪರ್ಕ ಎನ್ [...]

ಬ್ಯಾಂಕಿಂಗ್‌, ಸಹಕಾರ, ವಾಣಿಜ್ಯ ಮತ್ತು ವ್ಯವಹಾರ

ಪುಸ್ತಕ ವಿವರ ಕೃತಿಯ ಹೆಸರು ಲೇಖಕರ ಹೆಸರು ಬ್ಯಾಂಕಿಂಗ್‌, ಸಹಕಾರ, ವಾಣಿಜ್ಯ ಮತ್ತು [...]

ಕೈಗಾರಿಕೆಗಳು ಮತ್ತು ವಿದ್ಯುಚ್ಛಕ್ತಿ

ಪುಸ್ತಕ ವಿವರ ಕೃತಿಯ ಹೆಸರು ಲೇಖಕರ ಹೆಸರು ಕೈಗಾರಿಕೆಗಳು ಮತ್ತು ವಿದ್ಯುಚ್ಛಕ್ತಿ ಎನ್ [...]

ಕೃಷಿ ಮತ್ತು ಸಂಬಂಧಿತ ಚಟುವಟಿಕೆಗಳು

ಪುಸ್ತಕ ವಿವರ ಕೃತಿಯ ಹೆಸರು ಲೇಖಕರ ಹೆಸರು ಕೃಷಿ ಮತ್ತು ಸಂಬಂಧಿತ ಚಟುವಟಿಕೆಗಳು [...]

ಜನತೆ

ಪುಸ್ತಕ ವಿವರ ಕೃತಿಯ ಹೆಸರು ಲೇಖಕರ ಹೆಸರು ಜನತೆ ಎನ್ ಚಂದ್ರಶೇಖರ್ ಕೃತಿಯ [...]

ಇತಿಹಾಸ

ಪುಸ್ತಕ ವಿವರ ಕೃತಿಯ ಹೆಸರು ಲೇಖಕರ ಹೆಸರು ಇತಿಹಾಸ ಎನ್ ಚಂದ್ರಶೇಖರ್ ಕೃತಿಯ [...]

ಪ್ರಾಸ್ತಾವಿಕ

ಪುಸ್ತಕ ವಿವರ ಕೃತಿಯ ಹೆಸರು ಲೇಖಕರ ಹೆಸರು ಪ್ರಾಸ್ತಾವಿಕ ಎನ್ ಚಂದ್ರಶೇಖರ್ ಕೃತಿಯ [...]

ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರದ ಜಾಲತಾಣಗಳು

ತಾಂತ್ರಿಕ‌ ಜಾಲತಾಣಗಳು

ಕನ್ನಡ ಸಂಬಂಧಿ ಜಾಲತಾಣಗಳು

ಆಯೋಗಗಳು

ನ್ಯಾಯಾಲಯಗಳು

ಡೌನ್‌ಲೋಡ್‌ಗಳು

Go to Top