ದೂರವಾಣಿ : | 22212487|developkanaja@gmail.com

ಶಾಲಾ ಪಠ್ಯ ಪುಸ್ತಕಗಳು

Home/ಶಾಲಾ ಪಠ್ಯ ಪುಸ್ತಕಗಳು

ಹತ್ತನೇ ತರಗತಿ

  ಸಿರಿಗನ್ನಡ ತಿಳಿಗನ್ನಡ ನುಡಿಗನ್ನಡ ಗಣಿತ ಗಣಿತ ವಿಜ್ಞಾನ ವಿಜ್ಞಾನ ದೈಹಿಕ ಶಿಕ್ಷಣ [...]

ಒಂಭತ್ತನೇ ತರಗತಿ

  ಸಿರಿಗನ್ನಡ ತಿಳಿಗನ್ನಡ ನುಡಿಗನ್ನಡ   ಕನ್ನಡ ಮಾಧ್ಯಮ ಗಣಿತ ಗಣಿತ ವಿಜ್ಞಾನ [...]

ಎಂಟನೇ ತರಗತಿ

  ಸಿರಿಗನ್ನಡ ತಿಳಿಗನ್ನಡ ನುಡಿಗನ್ನಡ   ಕನ್ನಡ ಮಾಧ್ಯಮ ಗಣಿತ ಗಣಿತ ವಿಜ್ಞಾನ [...]

ಏಳನೇ ತರಗತಿ

  ಸಿರಿಗನ್ನಡ ತಿಳಿಗನ್ನಡ ನುಡಿಗನ್ನಡ   ಕನ್ನಡ ಮಾಧ್ಯಮ ಗಣಿತ ಗಣಿತ ವಿಜ್ಞಾನ [...]

ಆರನೇ ತರಗತಿ

  ಸಿರಿಗನ್ನಡ ತಿಳಿಗನ್ನಡ ನುಡಿಗನ್ನಡ   ಕನ್ನಡ ಮಾಧ್ಯಮ ಗಣಿತ ಗಣಿತ ವಿಜ್ಞಾನ [...]

ನಾಲ್ಕನೆಯ ತರಗತಿ

  ಸವಿಗನ್ನಡ   ಕನ್ನಡ ಮಾಧ್ಯಮ ಗಣಿತ ಗಣಿತ ವಿಜ್ಞಾನ   ಆಂಗ್ಲ [...]

ಮೂರನೆಯ ತರಗತಿ

  ಸವಿಗನ್ನಡ ನಲಿಕಲಿ ಕನ್ನಡ   ಕನ್ನಡ ಮಾಧ್ಯಮ ಗಣಿತ ಗಣಿತ ವಿಜ್ಞಾನ [...]

ಎರಡನೇ ತರಗತಿ

ಸವಿಗನ್ನಡ ನಲಿಕಲಿ ಕನ್ನಡ   ಕನ್ನಡ ಮಾಧ್ಯಮ ಗಣಿತ ವಿಜ್ಞಾನ   ಆಂಗ್ಲ [...]

ಒಂದನೇ ತರಗತಿ

ಸವಿಗನ್ನಡ ನಲಿಕಲಿ ಕನ್ನಡ   ಕನ್ನಡ ಮಾಧ್ಯಮ ಗಣಿತ ವಿಜ್ಞಾನ   ಆಂಗ್ಲ [...]

ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರದ ಜಾಲತಾಣಗಳು

ತಾಂತ್ರಿಕ‌ ಜಾಲತಾಣಗಳು

ಕನ್ನಡ ಸಂಬಂಧಿ ಜಾಲತಾಣಗಳು

ಆಯೋಗಗಳು

ನ್ಯಾಯಾಲಯಗಳು

ಡೌನ್‌ಲೋಡ್‌ಗಳು

Go to Top