ಅಜ್ಜಿ ಕೊಟ್ಟ ಗೆಜ್ಜೆಪದ

ಮಾತಿನ ಬೆಲೆ ಎಷ್ಟು ಅಂತ ಯಾರಾದರೂ ಕೇಳುವವರಿದ್ದರೆ, ಎಷ್ಟು ಅಂತ ಹೇಳುವವರು ಯಾರಾದರೂ [...]