ಹಂಗಾಮಿಗನುಸರಿಸಿ ಬೆಳೆ

ಹಂಗಾಮು ಎಂದರೆ ಹವಾಮಾನ. ಬೆಳೆಗಳ ಆರೋಗ್ಯ, ಕೀಟ ಬಾಧೆ, ಕಳೆ- ಕಸ ನಿರ್ವಹಣೆ, [...]