ಕೀಟ ಹತೋಟಿಗೆ ಜೈವಿಕ ಬಾಣ

"ಎಂಥಾ ಔಷಧ ಹೊಡೆದರೂ ಕೀಡಿ ಸಾಯವಲ್ಲುವು" -ಇದು ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಎಲ್ಲ ರೈತರ ಬಾಯಿಂದ [...]