ಶುಕ್ರ (VENUS)

ಆಕಾಶದಲ್ಲಿ ಸೂರ್ಯ ಮತ್ತು ಚಂದ್ರನನ್ನು ಹೊರತುಪಡಿಸಿ, ನಮಗೆ ಅತ್ಯಂತ ಉಜ್ವಲವಾಗಿ ಕಾಣುವ ಹಾಗೂ ಪ್ರಾಚೀನ ಕಾಲದಿಂದಲೂ [...]