ಮದ್ದಿನ ಮಡಕೆ

ಜೈವಿಕ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನವೆಂಬುದು ವಿಜ್ಞಾನದ ಒಂದು ವಿಶೇಷ ಭಾಗವಾಗಿ ತೀರಾ ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ಬೆಳವಣಿಗೆ ಕಂಡಿದೆ. [...]