‘ನೆಟ್ಟಿ ರಾಗಿ’ಯಲ್ಲ, ಇದು ‘ಗುಳಿ ರಾಗಿ’!

ರಾಗಿ ಬೆಳೆಯೋದ್ರಿಂದ ಆದಾಯಕ್ಕಿಂತ ಕಚೆð ಹೆಚ್ಚು. ಹಾಗಾಗಿ ಬೆಳೆಯೋದಕ್ಕಿಂತ ಕೊಂಡು ತಿನ್ನೋದೆ ಲೇಸು [...]