ಜನ ಸಹಭಾಗಿತ್ವದ ಊರು ಗೋಪಾಲನಹಳ್ಳಿ

ಸಮುದಾಯವು ಬದ್ಧತೆಯಿಂದ ಕೆಲಸ ನಿರ್ವಹಿಸಿದರೆ ಹೇಗೆ ಇಡೀ ಗ್ರಾಮ ಬದಲಾಗಬಹುದು, [...]