ಸ್ಕಿಜೋಪ್ರೀನಿಯಾ

ಪ್ರತಿ ಒಂದು ಸಾವಿರ ಜನಸಂಖ್ಯೆಗೆ ಇಬ್ಬರು ಅಥವಾ ಮೂವರಿಗೆ ಇರುವ ಈ ಕಾಯಿಲೆ [...]