ಜೋಗದ ಸಿರಿಯ ಹಿಂದೆ

2010ರ ಆಗಸ್ಟಿನಲ್ಲಿ ಲಿಂಗನಮಕ್ಕಿ ಅಣೆಕಟ್ಟು ತುಂಬಿದಾಗ ಬಿಟ್ಟ ನೀರು ಜೋಗ ಜಲಪಾತದ 'ಮುಂಗಾರು [...]