ದೇಶಿ ಜೋಳದ ವೈವಿಧ್ಯ ಕಣಜ

ಈ ಹಿಂದೆ ಒಂದೊಂದು ಸೀಮೆಗೂ ನಾಲ್ಕಾರು ಜೋಳದ ತಳಿಗಳಿದ್ದು ಆಯಾ [...]