ಅನ್ನದ ಅನ್ನ ತಿಪ್ಪೆಗೊಂದು ಹಬ್ಬ

ಪಟ್ಟಣದ ಜನ ತಿಪ್ಪೆ ನೋಡಿದ್ರೆ ಥೂ... ವಾಸನೆ ಅಂತಾ ಮೂಗು [...]