ಕೆರೆ ಏರಿಗಳಿಗೆ ಹೊಸ ರೂಪ

"ನಮ್ ಕೆರೆ ಏರಿ ಮೇಲೆ ಸೀಮೆಜಾಲಿ, ಲಂಟಾನ ಬೆಳಕಂಡು ಕೆರೆನೇ [...]