ಅಯೋಡಿನ್-ಯುಕ್ತ ಉಪ್ಪಿನ ಹುನ್ನಾರ

ಗುಜರಾತಿನ ಪುಟ್ಟ ಹಳ್ಳಿ ಕಫನ್ ರಾನ್. ಇಡೀ ಊರಿನಲ್ಲಿ ನಡೆಸುವ ಏಕೈಕ ಕೃಷಿ [...]