ಜಗತ್ತಿನ ಮೊದಲ ವಿಜ್ಞಾನ: ಭಾಷೆ

ಒಬ್ಬ ವಿಜ್ಞಾನಿಯನ್ನು 'ವಿಜ್ಞಾನದ ಪಿತಾಮಹ' ಅಥವಾ ಒಬ್ಬ ಕವಿಯನ್ನು 'ಕಾವ್ಯದ ಪಿತಾಮಹ' ಎನ್ನುವುದು [...]