ಪ್ಲಾಸ್ಟಿಕ್ ಪೆಡಂಭೂತ

ಪ್ಲಾಸ್ಟಿಕ್ ಇಲ್ಲದ ಜಾಗವೇ ಇಲ್ಲ. ಹೃದಯ ಕವಾಟದಿಂದ ಚಂದ್ರನವರೆಗೂ ಪ್ಲಾಸ್ಟಿಕ್ಮಯ. ಎಲ್ಲಿ, ಯಾವುದರಲ್ಲಿ [...]