ಸ್ವಾವಲಂಬನೆ ಹಾದಿಯಲ್ಲಿ ಫ್ಲೋರೈಡ್-ಪೀಡಿತ ಹಳ್ಳಿಗಳು

ಗದಗ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಮುಂಡರಗಿ ರಾಜ್ಯದ ಹಿಂದುಳಿದ ತಾಲ್ಲೂಕು.  ಇಲ್ಲಿನ ಮೊದಲ ಸಮಸ್ಯೆ ನೀರು, [...]