ಬಿತ್ತಿದಂತೆ ಬೆಳೆ, ಬೀಜದಂತೆ ಫಲ

'ಬಿತ್ತಿದಂತೆ ಬೆಳೆ- ನೂಲಿನಂತೆ ಸೀರೆ' ಎಂಬ ನಾಣ್ಣುಡಿ ಗ್ರಾಮೀಣ ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿ ಚಾಲ್ತಿಯಲ್ಲಿದೆ. ಅದೇ [...]