ಕೃಷಿ ಮೇಲ್ಮಣ್ಣು ನಾಪತ್ತೆ!

'ಗಂಧವತೀ ಧರಣಿ' ಎಂಬ ಮಾತಿನಂತೆ ಮಣ್ಣು ಸಕಲ ಚರಾಚರಗಳ ಜೀವಚೈತನ್ಯದ ಸೆಲೆ. ಭೂಮಿಯನ್ನು [...]