ಬೆವರಿನ ಅಭಿಷೇಕಕೆ ಒಲಿದ ಭಾಗೀರಥಿ

ಎರಡು ಎಕರೆ ಜಾಗ. ಪೂರ್ತಿ ಇಳಿಜಾರು. ನೀರಿಲ್ಲ, ಮರ- ಗಿಡಗಳಿಲ್ಲ. [...]