ತೊಗಲುಗೊಂಬೆಯಾಟ

ಆಧುನಿಕ ಚಲನಚಿತ್ರಕ್ಕೆ ಪ್ರೇರಣೆ ನೀಡಿರಬಹುದಾದ ತೊಗಲುಗೊಂಬೆಯಾಟಕ್ಕೆ ಒಂದು ಪ್ರಾಚೀನ ಪರಂಪರೆ [...]