ಬದುಕು ಬದಲಿಸಿದ ಜಂಗಾಲಕೆರೆ

ಯರ್ರಮ್ಮನಹಳ್ಳಿ ಪಾವಗಡ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಪುಟ್ಟ ಗ್ರಾಮ. ಪಾವಗಡದಿಂದ ೨೦ ಕಿ.ಮೀ. ದೂರ. ೧೭೦ [...]