ಹಸೆ ಚಿತ್ತಾರ

ಚಿತ್ರಕಲೆ ತುಂಬಾ ಪ್ರಾಚೀನವಾದುದು. ಆದಿಮಾನವ ಶಿಲಾಯುಗದಲ್ಲಿಯೇ ಕಲ್ಲುಬಂಡೆಗಳ ಮೇಲೆ, ಶಿಲಾ ಗುಹೆಗಳಲ್ಲಿ ಚಿತ್ರವನ್ನು [...]