ನಿನ್ನೆ ಇಂದಿಗೆ, ನಾಳೆಯೂ ಇಂದಿಗೆ

ಷೇಕ್ಸ್‌ಪಿಯರ್ ಕಾಲವಾದ ಬಹಳ ಕಾಲದ ಬಳಿಕ ಒಬ್ಬ ಕವಿ ಒಂದು ಕವಿತೆಯಲ್ಲಿ 'ಷೇಕ್ಸ್‌ಪಿಯರ್, [...]