ಕಬ್ಬಿಗೆ ಪರ್ಯಾಯ ಸಕ್ಕರೆಗಡ್ಡೆ

ಈಗ ಬೆಳೆಯುತ್ತಿರುವ ಕಬ್ಬಿನ ಪ್ರಮಾಣದ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಗಮನಿಸಿದರೆ ಮುಂದಿನ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ವಿಶ್ವದ ಜನಸಂಖ್ಯೆಗೆ [...]