ಮರಳಿ ಬಂತು ಸಾವೆ ಅಕ್ಕಿ

'ನೀವು ಸಾವೆ ಅನ್ನ ಊಟ ಮಡಿದ್ದೀರಾ?' ಎಂದು ಯಾರನ್ನಾದರೂ ಕೇಳಿದರೆ [...]