ಗೀಳು ಮನೋರೋಗ

ಯಾವುದೇ ಅನಗತ್ಯವಾದ, ಅಸಂಬದ್ಧವಾದ, ಅರ್ಥವಿಲ್ಲದ, ಮನಸ್ಸಿಗೆ ಮುಜುಗರ, ಅಸಹ್ಯವನ್ನುಂಟುಮಾಡುವ ವಿಚಾರ, ಚಿತ್ರ, ದ್ವಂದ್ವ, [...]