ಬದಲಾಯಿತೆ ಬದುಕು

ಉದ್ಯೋಗ ಖಾತ್ರಿ ಯೋಜನೆಯ ಮುಖ್ಯ ಗುರಿ ಬಡತನ ನಿವಾರಣೆ. ಪ್ರತಿ ಕುಟುಂಬಕ್ಕೂ 100 [...]